การศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของเศษซากพืชและความกว้างทรงพุ่มที่ส่งผลต่อการกักเก็บคาร์บอนของพันธุ์ไม้เด่นในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภวรัญชน์ แกมวิรัตน์, อัยลันดา สมานสันติ, วริสรา พรมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริขวัญ หนูพุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและความกว้างทรงพุ่มของพันธุ์ไม้เด่นแต่ละชนิดในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้แก่ ต้นพญาสัตบรรณ ต้นจิกน้ำ ต้นยางนา และสะเดาเทียม เพื่อศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของพันธุ์ไม้เด่นแต่ละชนิดในโรงเรียน

โดยกำหนดจุดศึกษาคือพื้นที่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ผู้จัดทำได้จัดเก็บข้อมูลต้นไม้โดยใช้ GLOBE observer trees height app คือเส้นรอบวงของต้นไม้และส่วนสูงแล้วนำข้อมูลไปคำนวณหาปริมาณคาร์บอนกักเก็บของต้นไม้ตามหลักการของสมการแอลโลเมตรีด้วย Carbon-Storage app

ทำการคำนวณหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของเศษซากพืชโดยใช้สมการการคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของเศษซากพืช (Litter)

ด้วยวิธีการวางตาข่ายขนาด1*1เมตรจำนวน 79 ผืน เพื่อรองใบไม้ที่ร่วงลงมาของพันธุ์ไม้เด่นแต่ละต้นจากนั้นนำไปคำนวณเป็นการกักเก็บคาร์บอนของเศษซากพืชคือใบไม้ที่ร่วงลงมาจากต้น

และทำการวัดความกว้างทรงพุ่มของพันธุ์ไม้เด่น โดยนำตลับเมตรวัดความกว้างทรงพุ่มของพันธุ์ไม้เด่น โดยจะวัดจากปลายฝั่งซ้ายสุดถึงปลายฝั่งขวา วัดประมาณ2ครั้งโดยจะวัดจากด้านหน้าเเละด้านข้างของต้นไม้จากนั้นจึงนำไปประเมิณหาค่าพื้นที่ปกคลุมของเรือนยอดของพันธุ์ไม้เด่นแต่ละต้น