การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราAspergillusบนถั่วลิสงจากน้ำมันหอมระเหยลูกกระวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรภัสสร ศิริมาก, กุลภัสสรณ์ บุญชู, พลอยจันท์ ทัพเพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์, กนกวรรณ ขำฉวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราAspergillus บนถั่วลิสงจากน้ำมันหอมระเหยลูกกระวานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยลูกกระวานในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus บนถั่วลิสงที่ความเข้มข้น 500, 1,000, 1,500 ppm โดยน้ำมันหอมระเหยลูกกระวานสกัดด้วยวิธีการสกัดด้วยไอน้ำโดยมีเอทานอลเป็นตัวทำละลายและนำไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราด้วยวิธี Posioned food technique

ผลการศึกษาพบว่า ที่ความเข้มข้น 1,500 ppm สามารถยับยั้งเชื้อรา Aspergillus ได้ดีที่สุดมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 87.5 % รองลงมา คือ ความเข้มข้นที่ 1,000 ppm มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 62.5 %

และที่ความเข้มข้น 500 ppm ยับยั้งเชื้อรา Aspergillus ได้น้อยที่สุดมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 37.5 %