การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. Melonis ของวัสดุปลูก เมล่อนที่ทำจากเส้นใยเซลลูโลสในลำต้นสาบเสือร่วมกับสารสกัดจากใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา พาทพุทธิพงศ์, นริศรา เตชาชินรักษ์, สุพิชญา จันต๊ะคาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น, ขวัญฤดี พรมส้มซ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาวัสดุปลูกยับยั้งโรคเหี่ยวในแตงเทศจากสาบเสือ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติวัสดุปลูกเมลอนด้านการต้านเชื้อ Fusarium oxysporum f. sp. melonis ที่เป็นสาเหตุโรคเหี่ยวในเมล่อน สารสกัดจากใบสาบเสือ Chromolaenaodorata มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อจุลินทรีย์ ต้านอนุมูลอิสระ (Onkaramurthyet al., 2013; Raoet al., 2010; Phanet al., 1998; Hanhet al., 2011; Phanet al., 2001 อ้างถึงใน นิรามัย ฝางกระโทก, มปป) โครงงานนี้จึงเป็นการศึกษาสารสกัดหยาบ (Crude extract) จากสาบเสือต่อการออกฤทธิ์ต้านเชื้อ Fusarium oxysporum f. sp. melonis บนอาหาร PDA ดินปลูก และวัสดุปลูกที่เป็นสาเหตุโรคเหี่ยวในเมล่อน