การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ alpha-Glucosidase ของ kaempferol ในหอมแดง ถั่วลันเตา และขิง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บราวนี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ วงษ์คำ, ณัชชา หาสิตะพันธุ์, ชนกสุดา เนตรจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ α-Glucosidase ของ kaempferol ในหอมแดง ถั่วลันเตา และขิง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บราวนี่” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเปรียบเทียบปริมาณ kaempferol ในสารสกัดหอมแดง ถั่วลันเตา และขิง ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ α-Glucosidase ของสารสกัดหอมแดง ถั่วลันเตา และขิง และเพื่อพัฒนาขนมบราวนี่ให้มีประสิทธิภาพในการช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากปัจจุบันบราวนี่เป็นที่นิยมอย่างมาก คณะผู้จัดทำจึงได้ประยุกต์บราวนี่ให้เป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นขนมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ไม่ชอบทานพืชเหล่านี้โดยตรงเนื่องจากมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีขั้นตอนการทำโครงงาน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสกัดสารจากหอมแดง ถั่วลันเตา และขิง จากการสกัดด้วยน้ำ และเอทานอล ขั้นตอนที่ 2 การหาปริมาณ kaempferol ในสารสกัดจากหอมแดง ถั่วลันเตา และขิง ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ α-Glucosidase จากการเพาะเลี้ยงยีสต์ ขั้นตอนที่ 4 การทำขนมบราวนี่จากพืชที่มีฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ α-Glucosidase ได้ดีที่สุด ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์บราวนี่