การทดสอบความไวของลูกน้ำยุงลายต่อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis serotype israelensis ( Bti ) ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ในจังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทรัสม์ เธียรโชติ, ฐิติพร พูลเกิด, ปัณฑิตา คงเกื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันโรคไข้เลือดออกมีการระบาดค่อนข้างสูง และทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมาก ในการควบคุมจำนวนยุงลาย เราสามารถทำได้โดยการกำจัดลูกน้ำยุง ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงหาวิธีในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นน้อยที่สุด ซึ่งเราพบว่า แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis serotype israelensis ( Bti ) อาจมีผลต่อลูกน้ำยุงลาย จึงนำมาซึ่งโครงงานดังกล่าว