การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินในการกำจัดเชื้อราที่เกิดในผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มิ่งขวัญ หวาหาบ, ปุณย์ณิศา จันฝาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย ขันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินในการกำจัดเชื้อราที่เกิดในผ้าโดยใช้สารสกัดแทนนินร่วมกับกรดแอซิติก กรดซิตริกและกรดเปอร์อะซิติก ที่มีความเข้มข้น 0.8 M,1.0 M ,1.5M และการใช้กรดแอซิติก กรดซิตริกและกรดเปอร์อะซิติกเพียงอย่างเดียว ที่มีความเข้มข้น 0.8 M,1.0 M ,1.5M ในการแช่ผ้าที่ขึ้นราทิ้งไว้ในระยะเวลา 7 ชั่วโมง

แสดงให้เห็นว่าสารที่กำจัดเชื้อราที่เกิดในผ้าที่ดีที่สุดคือสารสกัดแทนนินร่วมกับกรดอะซิติกความเข้มข้น1.5Mซึ่งก่อนและหลังการทำการกำจัดเชื้อราด้วยสารเคมีชนิดต่างๆจะทำการนับจำนวนเชื้อราและบันทึกผลทุกครั้ง