การทดสอบคลอรีนในน้ำอย่างง่ายโดยใช้สารสกัดจากดอกอัญชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรศิริ ชำนาญกิจ, สิริวิมล จันดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การทดสอบคลอรีนโดยใช้สารสกัดจากดอกอัญชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบหาปริมาณคลอรีนในน้ำอย่างง่าย แทนการใช้ชุดทดสอบคลอรีน โดยอาศัยการเกิดสีของสารแอนโทไซยานินในดอกอัญชันที่จะเปลี่ยนสี เมื่อหยดลงในสารละลายที่มีค่าพีเอชต่างกัน ทั้งนี้ น้ำที่มีปริมาณคลอรีนต่างกัน จะมีค่าพีเอชต่างกันด้วย ทางคณะผู้จัดทำ จึงทดลองโดยการ สกัดสารสกัดจากดอกอัญชัน แล้วนำไปวิเคราะห์หาปริมาณแอนโทไซยานิน จากนั้นเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นของคลอรีนต่างกัน แล้วหยดสารสกัดจากดอกอัญชันลงไป นำสารละลายที่ได้ไปวัดค่าสีของสารละลายคลอรีนแต่ละความเข้มข้น แล้วบันทึกผล และบันทึกภาพไว้ จากนั้นนำน้ำจากแหล่งต่าง ๆ มาวัดความเข้มข้นของคลอรีน แล้วใช้สารสกัดจากดอกอัญชันทดสอบดูว่า ผลที่ได้ตรงกันหรือไม่

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้เพื่อทดสอบว่า สารสกัดจากดอกอัญชันสามารถใช้ในการวัดปริมาณคลอรีนในน้ำอย่างง่ายได้หรือไม่ และหากวัดได้ก็สามารถนำโครงงานนี้ไปปรับใช้ในครัวเรือนได้ เนื่องจากดอกอัญชันเป็นพืชที่หาได้ง่าย การใช้สารสกัดจากดอกอัญชันในการทดสอบคลอรีนจึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกไปซื้อชุดทดสอบคลอรีนที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดอีกด้วย