การเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระก่อนและหลังการหุงของข้าวเคลือบสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกคูนที่ความเข้มข้นต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนยศศมณ พรหมบุตร, ศุภิสรา เอียดใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น อาหารเพื่อสุขภาพจึงได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะอาหารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของอนุมูลอิสระ ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยที่นิยมรับประทาน ดังนั้นทางผู้จัดทํา โครงงานนี้จึงมีความสนใจเกี่ยวกับการผลิตข้าวเสริมสาร ต้านอนุมูลอิสระให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งข้าวที่ใช้ในการทําโครงงานครั้งนี้ คือ ข้าวกล้องพันธุ์เบายอดม่วง ซึ่งข้าวกล้องพันธุ์เบายอดม่วงนั้นเป็นข้าวเศรษฐกิจ ประจําจังหวัดตรัง จึงได้มีการนำข้าวที่เคลือบสารต้านอนุมูลอิสระของดอกคูนมาทดสอบปริมาณการต้านอนุมูลอิสระในช่วงก่อนและหลังการหุง และดูความเข็มข้นของดอกคูนที่นำมาแช่ข้าว เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการต้านอนุมูลอิสระว่าในช่วงก่อนหรือหลังหุงนั้นช่วงใดข้าวมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่า