การเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนในน้ำหมักปลาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรดา เชาวน์วุฒิกุล, สุเมธินี พลเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเกียรติ เกิดล่อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนในน้ำหมักปลาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาค่าปริมาณไนโตรเจนในน้ำหมักปลา 3 ชนิด ได้แก่ น้ำหมักปลาดุก น้ำหมักปลานิลและน้ำหมักปลาซาบะ และเปรียบเทียบว่าน้ำหมักปลาแต่ละชนิดส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมากน้อยเพียงใด

               ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช แต่ปุ๋ยเคมีที่ใช้อาจส่งผลเสียต่อดินและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่เพาะปลูกได้ อีกทั้งมีราคาที่แพง ดังนั้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการประหยัดค่าปุ๋ย และปุ๋ยอินทรีย์ประเภทน้ำหมักสามารถทำได้เองและไม่ยาก อีกทั้งพวกเศษซากปลาที่เหลือจากการประกอบอาหารและเหลือจากการขายในตลาดก็มีอยู่เยอะมาก ดังนั้นเราจึงได้เลือกทำน้ำหมักปลา ซึ่งทำได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อไปเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงได้อีกด้วย