การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำล้างกุ้งเพื่อยับยั้งเชื้อ Vibrio sp.ในกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รังสิมา ทุมลา, ณัฐณิชา น้อยอุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำล้างกุ้งเพื่อยับยั้ง Vibrio sp.ในกุ้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบน้ำที่นำมาล้างกุ้งก่อนนำไปรับประทานแบบดิบ ได้แก่ น้ำกลั่น โซดา น้ำส้มสายชู และผงปรุงรสละลายน้ำในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio sp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคในกุ้ง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ทดสอบเนื้อสัมผัสความเด้งของกุ้งสด 2) ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Vibrio sp. ในอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS Agar จากผลการทดลองพบว่า 1) ผู้บริโภคพอใจใน รสสัมผัสเนื้อกุ้งที่ล้างด้วย โซดา ผงปรุงรสละลายน้ำ น้ำกลั่น และน้ำส้มสายชูตามลำดับ 2) จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Vibrio sp. พบว่า น้ำส้มสายชูสามารถยับยั้งเชื้อ Vibrio sp. ได้ดีที่สุดและ ผงปรุงรสสามารถยับยั้งเชื้อ Vibrio sp. ได้น้อยที่สุด