การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุด เปลือกกล้วยน้ำว้าและใบฝรั่ง เพื่อต้านเชื้อ Colletotrichum capsici ที่ก่อให้เกิดโรค แอนแทรคโนสในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภรณ์ พงษ์กล่ำ, ธรรมาภรณ์ ป้อมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุด เปลือกกล้วยน้ำว้าและใบฝรั่ง

เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum capsici ที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรคโนสในพริก โดยทำการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum capsici ในห้องปฏิบัติการในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่าที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์และ 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุด สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเชื้อรา C. capsici ได้ 99.23 และ 95.38 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ น้ำหมักชีวภาพจากใบฝรั่งที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ และ 1 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเชื้อรา

  1. capsici ได้ 90.77 และ 84.62 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกล้วยน้ำว้า

ที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ และ 1 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเชื้อรา C. capsici ได้ 84.62 และ 69.23 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากผลการทดลองสรุปได้ว่า น้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์และ 1 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum capsici ได้ดีกว่าน้ำหมักชีวภาพจากใบฝรั่งและน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกล้วยที่ความเข้มข้นเดียวกัน