การศึกษาผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชด้วยสารสกัดจากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชามญชุ์ ฟองนิ้ว, ณัฐธิดา พริบไหว, จิรพงษ์ วงค์โกฏ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชพืช (Weeds) ในทางเกษตร หมายถึงพืชที่ขึ้นผิดที่มีผลกระทบต่อระบบการผลิตทางเกษตรในด้านที่เป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์โดยวัชพืชรุกรานที่พบมากในภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันได้แก่ปืนนกไส้ (Bidens pilosaL.) ซึ่งสามารถเกาะติดกับพาหะและแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางและจัดเป็นปัญหาสําคัญปัญหาหนึ่งในด้านเกษตรกรรม โดยวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้คือการฉีดพ่นสารเคมีซึ่งเป็นวิธีการที่มีต้นทุนการใช้ต่อพื้นที่ต่ำและมีประสิทธิภาพการกําจัดวัชพืชสูงทั้งนี้มีรายงานว่าสารกําจัดวัชพืชบางชนิดส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องการตกค้างของสารเคมีภายในพืชปลูก เพื่อลดพิษภัยของสารเคมีต่อระบบการทําเกษตร ในปัจจุบันจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชที่มีสมบัติทางอัลลีโลพาทีที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการใช้เป็นสารควบคุมศัตรูพืช คณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะนําเอาฟางข้าวมาสกัดเนื่องจากฟางข้าวเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีสารอัลลีโลพาธิกรวมทั้งยังมีสารประกอบฟีนอลิกที่สามารถช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชได้และที่สําคัญฟางข้าวเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่มากมายและหาได้ง่ายจึงเหมาะต่อการนํามาสกัดเพื่อใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของหญ้าปืนนกไส้ โดยทางคณะผู้จัดทำสกัดฟางข้าวด้วยวิธีการบ่มเป็นเวลา 14 วัน จากนั้นนำสารสกัดจากฟางข้าวมาทดสอบกับวัชพืชตัวอย่างนั้นคือปืนนกไส้ (Bidens pilosaL.) ในอัตราส่วนสารสกัดจากฟางข้าวต่อน้ำดังนี้ 10:0 ,8:2 ,6:4 ,4:6 ,2;8 และ0:10 เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชตัวอย่างได้แก่ปืนนกไส้ และเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าวโพด