การศึกษาผลการดูดซับ Cr6+ ในน้ำเสียด้วยฟองน้ำเคราตินจากขนไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรพร ชัยแก้ว, กันติชา ตุ้ยปาละ, ชุติมณฑน์ สุยะเพี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพัฒน์ ขันใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับของฟองน้ำเคราตินจากขนไก่และเพื่อศึกษาผลการดูดซับ Cr6+ ในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยฟองน้ำเคราตินจากขนไก่ โดยทดลองจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นน้ำเสียสังเคราะห์ที่มี Cr6+ เจือปน ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50 mg/L กระบวนการแรกคือการสกัดเคราตินจากขนไก่ โดยจะนำขนไก่มาทำความสะอาดให้แห้งและนำไปบดให้ละเอียด จากนั้นนำไปกำจัดไขมัน โดยใช้วิธีการสกัดแบบ Soxhlet extraction ด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ แล้วนำไปสกัดเคราตินด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ กระบวนการต่อไปคือการนำเคราตินที่สกัดได้ไปขึ้นรูปเป็นฟองน้ำ จากนั้นนำฟองน้ำไปทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับ Cr6+ ในน้ำเสียสังเคราะห์ บันทึกผลการทดลองและเปรียบเทียบความเข้มข้นของ Cr6+ ที่เหลืออยู่ นำผลการทดลองมาวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง