การศึกษาผลของกระบวนการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยใช้สารละลายน้ำหมักมูลไส้เดือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ โนวุฒิ, พิชญาภา รุ่งเรืองไพสิฐ, อรอร เดือนเพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร, จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของกระบวนการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยใช้สารละลายน้ำหมักมูลไส้เดือน เพื่อศึกษาผลจากการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยใช้น้ำ และน้ำหมักมูลไส้เดือน และ เพื่อลดการขึ้นของเชื้อราดำบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆบนเมล็ดข้าวโพดโดยการใช้น้ำ และน้ำหมักมูลไส้เดือนในกระบวนการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์

ทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษา การยับยั้งเชื้อราดำ โดยการหา clear zone ของน้ำหมักสารละลายน้ำหมักมูลไส้เดือนแต่ละอัตราส่วนในการยับยั้งเชื้อราดำ โดยใช้ Disc diffusion Method ซึ่งเมื่อทราบผลอัตราส่วนของน้ำหมักมูลไส้เดือนที่เหมาะสมต่อการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกและการลดการขึ้นของเชื้อราดำแล้ว และทดลองเพาะเมล็ดข้าวโพด โดยวิธีการ hydropriming และ seedpriming โดยจะทำการแช่เมล็ดข้าวโพดในสารละลายน้ำหมักมูลไส้เดือนและน้ำที่ความเข้มข้นต่างๆ ซึ่งมีอัตราส่วนระหว่างน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อน้ำ ได้แก่ 1.) 0 : 50, 2.) 10 : 40, 3.) 25 : 25 และ 4.) 40 : 10 เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้เวลาการเพาะเป็นเวลา 15 วัน ในห้องควบคุมอุณหภูมิ แสง และสิ่งรบกวน สังเกตและบันทึกเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโต และการขึ้นของเชื้อราดำบนเมล็ดข้าวโพด ในแต่ละวันของเมล็ดข้าวโพดที่แช่สารละลายที่อัตราส่วนต่างๆ แล้วทำการหาความสามารถนำสามารถนำอัตราส่วนนั้นไปใช้ในเกษตรกรรมการเพาะปลูกข้าวโพด ที่สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ด และลดการขึ้นของเชื้อราบนเมล็ดข้าวโพดได้ และยังสามารถนำไปใช้ในในเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืชอื่นๆได้อีกด้วย