เซลลูโลสจากน้ำทิ้งในกระบวนการทำขนมจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาสกร แก้วกล้า, ศตวรรษ ปาณะวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล ภาระเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เซลลูโลสจากน้ำทิ้งในกระบวนการทำขนมจีน Cellulose from waste water in the process of making noodle