แผ่นกันกระแทกจากเศษฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญเรศ กะนุวงษ์, พรรษา ปุริเส, เสาวภา สิริศักดิ์วัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล ภาระเวช, รุจิรา แสนโท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แปรรูปเศษฟางข้าวที่เหลือหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็นแผ่นกันกระแทกสำหรับป้องกันสินค้าภายในกล่องพัสดุแทนการใช้พลาสติกกันกระแทก โดยเปรียบเทียบลักษณะของพื้นผิวที่แตกต่างกัน