สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสจากน้ำซาวข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชราภรณ์ สมคะเณย์, วายุ คะเณวรรณ, วรลักษณ์ ทองมหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุลัยพร สิงห์ขัน, วีระพล ภาระเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสจากน้ำซาวข้าว