การสังเคราะห์ RGD peptide conjugated cytochrome-c และฤทธิ์ทางชีวภาพต่อเซลล์มะเร็งเต้านม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานรินทร์ ศรีคำรุณ, บุญสิตา ทวีรัตน์, กุลพัชร ศิริรัตน์ไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุมาศ ทองอยู่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเต้านมเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งและขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ก่อนจะลุกลามไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงและแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นของร่างกาย โดยวิธีรักษาในปัจจุบันนั้น เป็นวิธีที่มีผลกระทบกับอวัยวะ หรือ เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งสิ้น ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเปปไทด์ที่มีผลการวิจัยว่า มีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็ง มาดัดแปลงกับ cytochrome-c(Cytc) เพื่อใช้ในการเร่งให้เกิดปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพของเซลล์ขึ้นในเซลล์มะเร็งเต้านม และคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสลายเซลล์มะเร็งได้