การสร้างคลังข้อมูลสำหรับระบบรู้จำเสียงพูดทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ตั้งทับสุนทร, รัชพล ขันทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีเป้าหมายในการสร้างคลังข้อมูลที่มีศัพท์เฉพาะทางการแพทย์เพื่อนำไปใช้ในโมเดลระบบรู้จำเสียงพูดทางการแพทย์ และวิเคราะห์คลังข้อมูลเพื่อพัฒนาโมเดลระบบรู้จำเสียงพูดทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น จากผลเฉลยไฟล์เสียงพูดของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี YouTube และ Mozilla รวมทั้งหมด 500 ชั่วโมง ซึ่งสามารถบอกจำนวนคำที่แตกต่างกันและบอกความถี่ของแต่ละคำนั้นได้ เพื่อนำไปพัฒนาระบบรู้จำเสียงพูดทางการแพทย์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์และพยาบาลในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยจากเดิมที่ต้องจดบันทึกก็เปลี่ยนเป็นการพูดเพื่อบันทึกข้อมูล