การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา SBA-15 โดยใช้อนุภาคนาโนทอง อนุภาคนาโนเงินและซีเรียมไนเตรต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณต ลักขณาวราภรณ์, ณัฐภัทร แก้วทอง, สุชานันท์ พวงนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภกร บุญยืน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาจากอนุภาคนาโนเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา SBA-15 ชนิดเมโซพอรัสซิลิกา (mesoporous silica) ด้วยอนุภาคนาโนทอง อนุภาคนาโนเงิน และซีเรียมไนเตรตด้วยวิธีไฮโดรเทอมอลให้มีประสิทธิภาพและความจำเพาะสูงสุด โดยมี Pluronic 123 เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไตรบล็อกโคพอลิเมอร์ที่ช่วยในการยึดเกาะผนัง และมีเตตระเอทิลออร์โธซิลิเกต (tetraethyl orthosilicate ; TEOS) เป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ซิลิกา ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนบนตัวรองรับ SBA-15 นั้นถูกเตรียมด้วยการให้ความร้อนด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และนำไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง โดยใส่ปริมาณอนุภาคนาโนที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0.1% ถึง 2.0% จากนั้นนำไปวิเคราะห์ผลด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray powder diffraction ; XRD) พบว่าน้ำหนักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์สำหรับโครงสร้าง face-centered cubic (FCC) มีรูปแบบการเลี้ยวเบนและค่าระยะห่าง d สัมพันธ์กับ (111), (200), (220) และ (311) ซึ่งเป็นโครงสร้าง polycrystalline และขั้นตอนที่จะทำต่อไปคือศึกษาหาประสิทธิภาพการเร่งของปฏิกิริยา โดยการนำไปทดสอบการดูดซับสารที่เป็นของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ