แสงที่มีสีต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮัซซูน่า งะสยัง, อรรถกานต์ ดาจิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต บัวดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตทางการเกษตรให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและในประเทศไทยยังมีสภาพอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาล ความจำเป็นดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดในการผลิตรูปแบบต่างๆหลอดไฟแอลอีดีเป็นแหล่งของพลังงานแสงที่มีข้อดีหลายอย่าง เช่น สามารถกำหนดความเข้มแสงได้ไม่ ปลดปล่อยความร้อน อุณหภูมิต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดพลังงาน การศึกษาครั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาอิทธิผลของแสงจากหลอดแอลอีดีที่มีสีต่างกันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ดินที่มีค่าpH 6.5 วางใต้แสงไฟที่แตกต่างกัน 5 ชนิดประกอบด้วย 1. หลอดแอลอีดีสีขาว 2. หลอดแอลอีดีสีแดง 3. หลอดแอลอีดีสีน้ำเงิน 4. หลอดแอลอีดีสีแดงผสมสีน้ำเงิน อัตราส่วน 1:1 โดยในทุกสัปดาห์จะวัดตวามสูง,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง,จำนวนใบและน้ำหนักของพืช