แสงและอุณหภูมิส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร พิชัยรัตน์, ฐิติพร แรกจำนงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุลยา สามัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดฟางในตัวแปรที่ต่างกัน คือ แสงและอุณหภูมิ โดยมีชุดการทดลองทั้งหมด 4 ชุด วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานนี้ขึ้นมา คือ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตเเละประกอบอาชีพในชุมชนได้ กลุ่มตัวอย่างการศึกษา คือ กลุ่มคนในชุมชนที่เพาะเห็ด