การกระตุ้นการเกิดรากของพืชเศรษฐกิจด้วยสารสกัดฮอร์โมนออกซินจากใบข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสวรรณ รักษาแสง, มธุรดา ภูผิวโคก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นัยนันทน์ สว่างสิริวรรณ, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การกระตุ้นการเกิดรากของพืชเศรษฐกิจด้วยสารสกัดฮอร์โมนออกซินจากใบข้าวโพด”มีแนวคิดจากการใช้ภูมิปัญญาด้านเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำเกษตรกรรม คือการนำใบข้าวโพดมาสกัดเป็นออกซินสำหรับกระตุ้นการเกิดของราก โดยต้นข้าวโพดเป็นพืชที่ปลูกได้ทั้งปีและหาง่ายทั้งนี้การนำใบข้าวโพดมาใช้เป็นฮอร์โมนสำหรับเร่งราก และยังเพิ่มคุณค่าให้กับผลผลิตที่ได้จากด้านต่างๆ ผู้จัดทำจึงได้นำใบข้าวโพดมาสกัดหยาบด้วยเอทานอล แล้วจึงนำไปทดลองการกระตุ้นการเกิดรากของพืชเศรษฐกิจที่เตรียมไว้ เพื่อหาประสิทธิภาพที่มีผลต่อการกระตุ้นการเกิดราก และมีแนวคิดที่จะพัฒนาใบข้าวโพด มาประยุกต์เป็นฮอร์โมนเร่งรากเพื่อลดต้นทุนในการปลูกพืชและยังมีโอกาสสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายได้