การศึกษาคุณภาพการสกัดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) จากผักบุ้งทะเลและประสิทธิภาพของโลชั่นชะลอวัยจากผักบุ้งทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญลักษณ์ หาญเสน่ห์ลักษณ์, ชิษณุชา หยิบจันทร์, ธัญลักษณ์ เอมโอษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมริน ตฤณธนัทธรณ์, ปรวรรณ อ่ำช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับผักบุ้งทะเล ผู้วิจัยพบว่านอกจากผักบุ้งทะเลจะมีสรรพคุณทางยาแล้วยังมีสรรพคุณในด้านความงามประการหนึ่งคือ มีสาร isochlorogenic acids a, b และ c สกัดจากใบของ Ipomoea pes-caprae, Ipomoea batatas, และ Ipomoea aquatica มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์collagenase ทำให้ความยืดหยุ่น จากเส้นใย elastic จึงสามารถนำมาใช้ ป้องกันการเหี่ยวย่น บนผิวหนังในวัยชราได้ (Teramachi et al., 2005) นอกจากนั้นองค์ประกอบของสารที่อยู่ผักบุ้งทะเลที่มีความน่าสนใจได้แก่ malic oil , citric acid , tartaric oil, succinic oil, maleic oil ที่มีอยู่ทั้งในลำต้นและใบซึ่งสารบางชนิดมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) จึงพบว่าหากนำสารสกัดที่ได้มาใช้ในอุตสาหกรรมด้านความงามนอกเหนือจากการใช้สรรพคุณทางยา อาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจและสร้างความแปลกใหม่ในวงการความงาม ซึ่งได้จากการสกัดจากวัชพืชของทะเลชนิดนี้ อีกทั้งยังอาจสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพืชที่ไม่ได้รับความสนใจในชุมชนและกลับมามีประโยชน์อีกครั้ง ด้วยวิธีการศึกษาประสิทธิภาพในการสกัดสารจากผักบุ้งทะเลด้วยตัวทำละลาย 4 ชนิด ได้แก่ เมทานอล เอทานอล เฮกเซนและเอทิลแอซิเตด เพื่อตรวจสอบความสามารถในการสกัดสารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธีการสกัดสารทางเคมีและวิเคราะห์ร่วมกับด้วยเครื่องมือ High Performance Liquid Chromatograph HPLC ร่วมกับ FTIR เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดที่ได้ หลังจากนั้นจึงนำสารสกัดที่ได้จากตัวทำะลายที่เหมาะสมมาผลิตเป็นโลชั่นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการชะลอวัยกับผิวหนังของมนุษย์โดยเปรียบเทียบกับโลชั่นบำรุงผิวสูตรปกติ