แอปพลิเคชันตรวจหาโรค Covid 19 เบื้องต้น ผ่านเครื่องมือวัดอุณหภูมิจาก Microbit และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Data Mining

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทนา เพ็งอุดม, รุ่งทรัพย์ทิวา ปู่เงิน, จิตรานุช แก่นทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเรื่อง แอปพลิเคชันตรวจหาโรค Covid 19 เบื้องต้น ผ่านเครื่องมือวัดอุณหภูมิจาก Microbit และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Data Mining มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตรวจหาโรคCovid19เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อออกแบบและผลิต Mobile application ที่มีการนำทฤษฎี Data mining เข้ามาเกี่ยวด้วยถือเป็นซอฟแวร์ที่ช่วยในการตรวจโรคCovid19 ในรูปแบบใหม่ และเพื่อศึกษาการสร้าง Mobile Application ทฤษฎี Data mining และการทำเครื่องวัดอุณหภูมิจาก microbit ซึ่งผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวโรค Covid19 และดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ จนได้ Mobile Application ขึ้นมาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เพื่อตรวจหาCovid19ได้รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย