การพัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมสำหรับจำแนกประเภทของหมึกด้วยเทคนิคการประมวลภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภิดา เทียมทัด, ญาณิศา เชาวลิต, ยาญา อิสราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมาชิกในกลุ่มของข้าพเจ้านั้น มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยในท้องถิ่นมีแหล่งการประมง จึงได้มีแนวคิดที่จะนำอัลกอริทึมและโปรแกรมมาต่อยอดและพัฒนาให้สามารถจำแนกประเภทของหมึกด้วยเทคนิคการประมวลผลด้วยภาพ(image processing) มาใช้โดยเป็นข้อมูลดิจิทัล แล้วใช้กรรมวิธีใดๆมากระทำกับข้อมูลภาพ โดยนำความรู้วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการพัฒนานี้เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ แล้วจึงนำมาจัดทำเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจำแนกประเภทของหมึกได้