การสร้างอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้าเพื่อวัดค่าการสั่นโดยหลักการของ Dipole movement

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูดิศ ตันสกุล, ธนัท อยรังสฤษฏ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก (Harmonic ossilator) คือทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบคาบของวัตถุ และเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในฟิสิกส์ เนื่องจากการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกเป็นหนึ่งในรากฐานที่ใหญ่ที่สุดในกลศาสตร์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีควอมตัม หรือทฤษฎีอื่นๆ ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องเลย (Marcello Carla & Samuele Straulino, 2016) การแกว่งของลูกตุ้มหรือการสั่นของระบบมวล-สปริง เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการสั่นที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการสั่นข้างต้นนั้นเป็นการสั่นที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือทั่วไป แต่การสั่นในชีวิตประจำวันในบางครั้งอาจซับซ้อนมากกว่าการสั่นแบบข้างต้นมาก และไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือทั่วไป

การสั่นของสิ่งที่สิ่งแวดล้อมรอบข้างเป็นปัจจัยสำคัญในระบบ หรือการสั่นแบบมีการรบกวน คือหนึ่งในรูปแบบการสั่นที่มีความซับซ้อนที่สุด เช่น การสั่นของสายกีตาร์ เนื่องจากการสั่นของกีตาร์เป็นระบบการสั่นแบบที่สิ่งแวดล้อมส่งผลรุนแรงต่อรูปแบบการสั่น มากไปกว่านั้น การสั่นของสายกีตาร์ยังมีข้อโต้แย้งทางทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสั่น ในบางกรณี สายกีตาร์จะสั่นแบบฮาร์โมนิกเชิงเส้น และในอีกกรณีจะไม่เป็นแบบเชิงเส้น (Timothy C. Molteno & Nicholas B. Tufillaro, 2004) ทำให้การตรวจสอบสายกีตาร์มีความซับซ้อน รวมถึงที่อุปกรณ์ตรวจสอบการสั่นทั่วไปไม่สามารถใช้ตรวจสอบโดยตรง หรือตรวจสอบได้แต่ไม่มีความแม่นยำ

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้น ทางผู้วิจัยจึงได้เลือกที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง

อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้าเพื่อวัดค่าการสั่นโดยหลักการของ Dipole movement เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยระบบการสั่นแบบมีการรบกวนของสิ่งแวดล้อมในอนาคต ซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้ใหม่ๆ และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบการสั่นที่มีในชีวิตประจำวัน