การสร้างเครื่องยิงเมล็ดสำหรับการปลูกพืชจากระยะไกลและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับวิธีปลูกป่าแบบดั้งเดิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รชต อนันต์, ณภัทร เหลืองปัญญากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นววรรณ บางโป่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างมากทั้งในทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้พื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้อุทกภัย ภัยแล้ง น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และการตื้นเขินของแหล่งน้ำเกิดบ่อยคร้ังขึ้น อีกทั้งยังเร่งการเกิดภาวะโลกร้อน โดยในปัจจุบัน มีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการปลูกป่าทดแทนซึ่งสามารถทำได้ทั้งโดยใช้แรงงานมนุษย์และใช้อุปกรณ์เสริมมาช่วยทุ่นแรง Seedballs เป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่สามารถช่วยทุ่นแรงในการปลูกป่าทดแทนได้ ด้วยเหตุผลนั้ทำให้ผู้จัดทำโครงงานมีความสนใจที่จะศึกษา ประดิษฐ์ และสร้างเครื่องยิงเมล็ดพันธุ์พืช สำหรับการปลูกพืชจากระยะไกลที่สามารถช่วยทุ่นแรง พร้อมหาอัตราส่วนของดินที่เหมาะสมในการผลิตกระสุน ซึ่งพัฒนามาจาก Seedballs และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปลูกป่าทดแทนโดยใช้เครื่องยิงเมล็ดพันธุ์พืช เทียบกับการปลูกป่าทดแทนแบบดั้งเดิมโดยใช้แรงงานมนุษย์ เพื่อให้เครื่องยิงเมล็ดพันธุ์พืชสามารถถูกนำไปใช้ในการปลูกป่าทดแทนได้จริง และเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยในการปลูกป่าทดแทนหรือการปลูกพืชทางการเกษตรในอนาคตต่อไป