การสร้างอุปกรณ์สำหรับการดัดมือ ของผู้เริ่มต้นศึกษานาฎศิลป์จากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ถาวรไพบูลย์เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตงดงาม ให้ความบันเทิง อันโน้มน้าวอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตาม (ชลธิชา สุขสำราญ,2560,น.65) นาฏศิลป์ เป็นการรวมศิลปะและการแสดงหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยมีมนุษย์เป็นคนสร้างสรรค์ อนุรักษ์ และถ่ายทอดสืบต่อไป( guru.sanook.com, 2556)

ซึ่งการฟ้อนรำในทางนาฏศิลป์ มีการใช้หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหวอวัยวะร่างกายตามจังหวะเสียงเพลง(การฟ้อนรำในทางนาฏศิลป์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2021)

ซึ่งท่าฟ้อนรำมีการปรับปรุงและประยุกต์จนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในการรำไทย ต้องอ่อนช้อย สวยงาม และมีการเคลื่อนไหวอวัยวะในทุกส่วนของร่างกาย เช่น หัว ตา ไหล่ แขน มือ นิ้ว ลำตัว หัวเข่า“การรำไทย” และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(2561)

ได้ให้ข้อมูลว่า การรำไทยทำให้สมองได้ใช้งาน ป้องกันโรคความจำเสื่อม ทำให้รูปร่างและทรวดทรงของคนสูงอายุกระชับ มีการทรงตัวที่ดี และยังช่วยเผาพลาญไขมันที่เรากินเข้าไป ช่วยลด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุง (อรวรรณ แผนคง และอรทัย สงวนพรรค,2555,น.125)

และจากงานวิจัยของเนรัญชรา ศรีคะรัน (2561,น.14) ได้กล่าวว่า ยางธรรมชาติในประเทศไทยและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นยางสายพันธุ์ Hevea brasiliensis มีต้นกาเนิดจากลุ่มน้าอเมซอน น้ายางที่กรีดได้จากต้นเรียกว่าน้ายางสด มี ลักษณะเป็นของเหลวสีขาวข้นมีอนุภาคเล็ก ๆ กระจายตัวในน้า มีสภาพเป็นคอลลอยด์

และยางพารามีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยางธรรมชาติ เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีสมบัติเด่นหลายประการ เช่น มีสมบัติเชิงกลดี มีความยืดหยุ่น (elastic) สูง มีความเหนียว (toughness) มีความต้านทานต่อการขัดถู (abrasion resistance) สูง และสามารถยึดติดกับวัสดุอื่น (ssprubberc_HRFD,2019)

ซึ่งการมีมือที่อ้อนช้อย ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการรำไทย ซึ่งวิธีในการทำให้มืออ่อนช้อยคือการดัดมือ โดยดัดมือด้วยตนเองหรือการให้ผู้อื่นช่วยดัดมือซึ่งอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจที่จะทำอุปกรณ์เพื่อช่วยในการดัดมือโดยมีชื่อโครงงานว่า“การสร้างอุปกรณ์สำหรับการดัดมือของผู้เริ่มต้นศึกษานาฎศิลป์จากยางพารา”