สารสกัดจากมันสำปะหลังกำจัดปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา อินตะโคตร, หทัยทิพย์ พิมพาหุ, กมลพรรณ ประชุมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไชยา รัชนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้และศัตรูของไม้นั้นก็คือปลวกอีกทั้งในชุมชนยังมีการปลูกต้นมันสำปะหลังเป็นจำนวนมากและในมันสำปะหลังมีสารสกัดที่ชื่อว่า scientistซึ่งสารพิษชนิดหนึ่งหากรับประทานเข้าไปจะส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตได้และในชุมชนนั้นยังมีส่วนของมันสำปะหลังที่ไม่ใช้งานนั่นก็คือส่วนของเปลือกและใบกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้นำเปลือกและใบมันสำปะหลังมาสกัดเป็นสารกำจัดปลวก