การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากเหงือกปลาหมอในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่ทําให้เกิดโรคแอนแทรคโนสในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิณพัชร์ พลเดช, ปวริศา บุณยะกลัมภะ, จิตสุภา อรุณภิรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรุณธร เชื้อบุญมี, ทิวธวัฒ นาพิรุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พริกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1,000 ล้านบาท ต่อปี แต่ผลผลิตมักจะเกิดความเสียหายเนื่องจาก

การเน่าของผลซึ่งเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides แนวทางในการแก้ปัญหาโดยการนำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมาใช้ในการยับยั้งเชื้อรา เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยม ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหงือกปลาหมอและทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากเหงือกปลาหมอในการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่ทำให้เกิดโรคแอนแทรคโนสในพริกโดยการทดลองหลักๆประกอบด้วยการนำใบและลำต้นของเหงือกปลาหมอไปหมักด้วยตัวทำละลายเมทานอลร่วมกับการใช้คลื่นความถี่สูง (Sonication) และนำไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสารสกัดหยาบโดยวิธี Thin layer chromatography และ

Gas Chromatography-Mass Spectrometer หลังจากนั้นจะทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราโดยวิธี Agar well diffusion ผู้จัดทำหวังว่าการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ได้สารสกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อกำจัดโรคในพริกต่อไป