การศึกษาปัจจัยส่งเสริมการสร้างสายราในเชื้อ Candida parapsilosis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูธเรศ สังข์มีน้อย, จิรัฎฐ์ สุนิธิอารีนนท์, ธนภูมิ แก้วสุขผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีสุดา ปัณณานุสรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจัยก่อโรคที่สำคัญของ C. parapsilosis คือความสามารถในการสรา้งไบโอฟิลม์ ซึ่งพัฒนามาจากเซลล์ที่มีความสามารถในการยึดเกาะกับพื้นผิว เจริญเติบโตเพิ่มจานวนและเกาะกลุ่มกัน สร้างเย่ือเมือกมาห่อ หุ้มโครงสร้างทั้งหมด ทำให้การสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อจุลินทรีย์ก่อให้เกิดปัญหาทางการแพทย์ที่สำคัญคือการดื้อยาท่ีใช้รักษา เนื่องจากโครงสร้างเยื่อเมือกป้องกันการแพร่ผ่านของยาไม่ให้เข้าไปภายในได้

ทางคณะผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยในการส่งเสริมการสร้างไบโอฟิล์ม ซี่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้การรักษาโรคติดเชื้อC. parapsilosis ยากมากขึ้น