การศึกษาทดลองการยับยั้งการเจริญเติบโตของผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา, ณัชชา แก้วนพรัตน์, ธัญญลักษมณ อัครศรีประไพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สราวีย์ เมธาพิทักษ์นนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชต่างถิ่น (invasive species) ที่แพร่ระบาดรุกราน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศของประเทศไทย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งในด้านการเกษตร การชลประทาน และส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ทำให้การควบคุมวัชพืชดังกล่าวเป็นไปได้ยาก และผักตบชวามีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงต้องการศึกษาวิธีการยับยั้งการเจริญเติบโตของผักตบชวาโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม