การพัฒนาวิธีการสกัดและทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของสารซาโปนินจากชะเอมเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชยา ฉิวพันธ์, จิรันธนิน เทพสุริยวงศ์, พิมพ์ชนก หาญทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาวิธีการสกัดสารซาโปนินจากชะเอมเทศและเพาะเลี้ยงเชื้อราเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อรา