การพัฒนาเครื่องกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุตินันท์ สุขเกื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟและศึกษาเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเตาไมโครเวฟมาดัดแปลงด้วยการเจาะผนังเตาด้านบนและด้านล่างเพื่อลำเลียงข้าวสารสู่เตาจากด้านบนและออกจากเตาทางด้านล่างของเตา โดยการดัดแปลงต้องคำนึงถึงการป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟรั่วออกนอกเตาเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงงานนี้สามารถนำไปใช้ในการกำจัดไข่และตัวอ่อนมอดในข้าวสารก่อนบรรจุถุงสำหรับกลุ่มเกษตรกรทำข้าวถุงอินทรีย์ได้