การศึกษาชนิดของยีสต์ที่เหมาะสมในการผลิตสุราจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถกร โยมา, ศิวกร แก้วตาทิพย์, ปวรปรัชญ์ ลีลาสุวรรณสิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ผู้คนในปัจจุบันนิยมดื่มในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน โดยสุราส่วนมากมักผลิตจากข้าวและยีสต์ชนิดต่างๆ ซึ่งในกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้สนใจในการผลิตสุราจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช