การศึกษาชนิดของโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้จากกุ้งและปริมาณของอาการแพ้โปรตีน hemocyanin และ tropomyosin ในตัวกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ แก่นเพชร, นภัสนันท์ ปัญจะสุวรรณ์, ตอฮาวีย์ ยีส้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญาวุฒิ รัตนารมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแพ้สัตว์ทะเลซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นพวกสัตว์มีเปลือกเช่น กุ้ง โดยอาการแพ้ที่ค้นหาข้อมูลมาได้จะเป็นการแพ้สารกลุ่มโปรตีน โดยเราจะศึกษาการเกิดการแพ้ที่เกิดจากโปรตีน hemocyanin และ tropomyosin ด้วยการสกัดโปรตีนออกมาจากตัวกุ้งและนำโปรตีนที่ได้ไป igE blood test กับตัวอย่างเลือดของคนที่มีการแพ้ เพื่อดูความแตกต่างว่าโปรตีนตัวใดเป็นโปรตีนตัวหลักที่ทำให้เกิดการแพ้และความรุนแรงของโปรตีนตัวใดมากกว่ากัน