การศึกษาคุณภาพน้ำจากแม่น้ำปากนคร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงปราชญ์ เดชรัตนวิไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชนก บริรักษ์ธนกุล, อุดมศักดิ์ ดรุมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตทั้งในด้านการบริโภคเพื่อดำรงชีวิต หรือการอุปโภคเพื่อการคมนาคม อีกทั้งยังเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด เช่น พืช กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น โดยคุณภาพน้ำจะมีความแตกต่างกันไปตามระยะห่างจากทะเล ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาคุณภาพของน้ำในพื้นที่ต่างๆ ของแม่น้ำปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการสุ่มพื้นที่แบบเจาะจงทั้งหมด 4 จุด จุดที่ 1 ตั้งอยู่ที่ พิกัด ที่ 8°26'12.86"N และ100° 0'24.65"E จุดที่ 2 ตั้งอยู่ที่ พิกัด 8°26'8.03"N และ 100° 0'40.12"E จุดที่ 3 ตั้งอยู่ที่ พิกัด 8°26'41.16"N และ 100° 1'36.11"E และ จุดที่ 4 ตั้งอยู่ที่ พิกัด 8°27'14.08"N และ 100° 2'3.24"E โดยมี Parameter คือ ค่า ความเป็นกรด-ด่าง ( กรด-ด่าง ) ค่า ความเค็ม ของแข็งที่ละลายน้ำ (ของแข็งที่ละลายน้ำ) และ ของแข็งที่แขวนลอย (ของแข็งที่แขวนลอย) ซึ่งทำการสำรวจ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 3 วันที่ 21 มกราคม 2560

ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำระดับล่างจะมีค่าสูงกว่าน้ำระดับผิวน้ำ ค่าเฉลี่ยของค่าความเค็มของน้ำระดับล่างจะมีค่าสูงกว่าน้ำระดับผิวน้ำ ค่าเฉลี่ยของปริมาณของแข็งแขวนลอยของน้ำระดับล่างจะมีค่าสูงกว่าน้ำระดับผิวน้ำ และค่าเฉลี่ยของปริมาณของแข็งละลายน้ำของน้ำระดับล่างจะมีค่าสูงกว่าน้ำระดับผิวน้ำ