มะเขือเทศรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณิศา อิ้งทอง, พัทธนันท์ ทองโชติ, พลอยชมพู ศิโรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันจากการสำรวจและสอบถามประชากรบางกลุ่ม มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศ เนื่องจากรสชาติและกลิ่นของมะเขือเทศ คณะผู้จัดทำจึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเขือเทศรีเวิร์สสเฟียริฟิเคชันที่มาจากการใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชัน (spherification) ซึ่งเป็นการทำอาหารแบบ molecular gastronomy ที่จัดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีอาหารสมัยใหม่ (modern cuisine technology) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งยังคำนวณสัดส่วนของสารประกอบและกรรมวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้มะเขือเทศรีเวิร์ส์สเฟียริฟิเคชันที่มีรสชาติ กลิ่น สีที่น่ารับประทานมากที่สุด ทั้งยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปตกแต่งจานอาหารให้มีความน่ารับประทานมากขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการให้คะแนนความชอบด้านสี รูปร่าง รสชาติ และความชอบโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี