ฟิลเตอร์ไอจีตารางธาตุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมจิรา ชมยิ้ม, จีรภาส กาญจนางกูรพันธ์ุ, พิชามญชุ์ นาคู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเรียนวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 มีหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะตอมและตารางธาตุ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาเคมี นักเรียนจำนวนหนึ่งไม่สามารถจำตารางธาตุได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนวิชาเคมี คณะผู้จัดทำจึงเห็นถึงความสำคัญของการจดจำตารางธาตุด้วยการนำแอปพลิเคชันอินสตราแกรม (Instagram) หรือไอจี (IG) มาพัฒนาโครงงานฟิลเตอร์ไอจีตารางธาตุ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การจดจำชื่อธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาฟิลเตอร์ไอจีตารางธาตุ 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ตารางธาตุด้วยแอปพลิเคชันไอจี 3) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ฟิลเตอร์ไอจีตารางธาตุ

วิธีการศึกษาโครงงาน คณะผู้จัดทำศึกษาปัญหาการจดจำตารางธาตุ กำหนดขอบเขตการทำโครงงาน เลือกเครื่องมือ โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาโครงงาน กำหนดประชากรที่ทำการศึกษา ออกแบบฟิลเตอร์ตารางธาตุ สร้างฟิลเตอร์ตารางธาตุ ติดตั้งโปรแกรม ทดลองใช้งาน ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผลความพึงพอใจกลุ่มประชากรผู้ใช้งาน โครงงานนี้สามารถช่วยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ในการจดจำตาราง ผ่านฟิลเตอร์ไอจีตารางธาตุ

คำสำคัญ: ตารางธาตุ; ฟิวเตอร์; ไอจี; IG; Filter IG