ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในสภาพแวดล้อมเสียงรบกวน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิษณาพัชญ์ อุมา, อัยย์ ลาพิงค์, ปพิชญา โรจน์สวัสดิ์สุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐ กาญจนศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในสภาพแวดล้อมเสียงรบกวน ได้นำ Raspberry Pi และ Arduino ซึ่งเป็นระบบฝังตัว (embedded system) มาใช้ประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด (speech recognition) เพื่อสร้างวิธีการรู้จำเสียงในภาษาไทย ที่สภาวะแวดล้อมที่เงียบไร้เสียงรบกวน และที่มีเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม เช่น เสียงรถยนต์ เสียงประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น เพื่อใช้ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน โรงเรียนชลกันยานุกูล โดยขั้นตอนการทดลองจะใช้เสียงพูดตัวเลขภาษาไทยจำนวน 10 คำ เป็นเสียงทดสอบ นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 20 คน และได้เปรียบเทียบผลการทดลองกับสภาพแวดล้อมจริง โดยใช้ทดสอบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสียงรบกวน และสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนจริง ผู้พัฒนาคาดว่าระบบที่นำเสนอสามารถแยกเสียงตัวเลขได้ถูกต้องด้วย อัตราแยกเฉลี่ยประมาณ 98.0 เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่ไม่มีเสียงรบกวน และอัตราแยกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่มีเสียงรบกวน