แอพพลิเคชันคณิตศาสตร์พื้นฐานในระบบออนไลน์และออฟไลน์ด้วย geogebra และ flash script

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศรา ไหมชุม, ปาณิสรา หนูอุไร, สุภาวรรณ์ แซ่เฉิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บัลลังก์ จันทร์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอพพลิเคชันเกี่ยวกับด้านการศึกษา ทางคณิตศาสตร์ ที่สามารถใช้ได้ในระบบออนไลน์ ด้วย geogebra script และระบบออฟไลน์ ด้วย flash script ประกอบด้วยเรื่อง การบวกลบจำนวนเต็ม การแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสอง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว