สายรัดข้อมือ WFP เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสฎฐวุฒิ กุลภัทรากร, กฤษฎา เรืองเดช, ชินกฤต สันหรีม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พินันทา วงศ์จินดา, ก่อเกียรติ วิริยะสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติโดยใช้สายรัดข้อมือWFP( Wristband For Patient ) ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเมื่อมีผู้หมดสติ ผู้ที่มาพบเห็นสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนสายรัดข้อมือ WFP ของผู้หมดสติ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่สร้างจาก Google Sitesเป็นฐานข้อมูลของแต่ละบุคคล ในเว็บไซต์จะมีข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น อาทิข้อมูลในบัตรประชาชน โรคประจำตัว ยาที่แพ้ อาหารที่แพ้ รวมไปถึงวิธีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และ มีปุ่มกดส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน Line ไปยังครอบครัวของผู้หมดสติและหย่วยกู้ชีพ ซึ่งเป็นการเขียนโค้ด PHP โดยใช้ Access Token จาก Line Notify และ การสร้าง Trigger ใน Google Form ผลที่ได้จากการดำเนินงาน คือผู้ทดลองใช้งานระบบได้รับการให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง มีขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือเพียงสองขั้นตอนคือ การสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและมีข้อความแจ้งเตือนไปยังครอบครัวของผู้ทดลองใช้งานระบบได้จริง ผ่านแอพพลิเคชัน Line จึงสรุปผลการดำเนินงานได้ว่า ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติโดยใช้สายรัดข้อมือWFP ( Wristband For Patient ) สามารถอำนวยความสะดวกในการแสดงข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น สามารถลดขั้นตอนและเวลาในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติ และมีความสะดวกในการติดต่อเพื่อแจ้งเหตุกับครอบครัวของผู้หมดสติรวมไปถึงหน่วยกู้ชีพ โดยมีข้อเสนอแนะคือ เพิ่มความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนไปยังครอบครัวของผู้หมดสติและหน่วยกู้ชีพด้วยการโทร และสร้างแอพพลิเคชั่นขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลและให้สามารถทำการส่งข้อความแจ้งเตือนพร้อมบอกตำแหน่งที่เกิดเหตุ