โปรแกรมแยกตัวประกอบพหุนามและสมการพหุนามกำลังสองอัตโนมัติด้วย Flash Actionscript 2.0

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณพร โชคธรรมะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บัลลังก์ จันทร์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมแยกตัวประกอบพหุนามและสมการพหุนามกำลังสองอัตโนมัติด้วย Flash Actionscript 2.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. สร้างโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการแยกตัวประกอบพหุนามและการหาคำตอบของสมการพหุนามกำลังสอง

 2. เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจนำไปศึกษาหรือปรับใช้

โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

 1. โปรแกรมแยกตัวประกอบพหุนามอัตโนมัติ ประกอบด้วย 4 ชุดเมนู ดังนี้

  1.1 สัมประสิทธิ์นำของพหุนามเท่ากับ 1

  1.2 สัมประสิทธิ์นำของพหุนามไม่เท่ากับ 1

  1.3 การดึงตัวร่วมแบบที่ 1 ( สัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลังสอง)

  1.4 การดึงตัวร่วมแบบที่ 2 ( ห.ร.ม. ของ สัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลังสอง , สัมประสิทธิ์ของ x และค่าคงที่ )

 2. โปรแกรมการหาคำตอบของสมการพหุนามกำลังสอง ประกอบด้วย 2 ชุดเมนู ดังนี้

  2.1 สมการพหุนามกำลังสองสัมประสิทธิ์นำเท่ากับ 1

  2.2 สมการพหุนามกำลังสองสัมประสิทธิ์นำไม่เท่ากับ 1

สำหรับในการทำโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานได้นำความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในเรื่องการเขียนโปรแกรมบูรณาการร่วมกับคณิตศาสตร์ในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามและสมการพหุนามกำลังสอง รวมทั้งนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในเรื่องการคิดคำนวณและการตั้งสมมติฐาน