การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมและ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสกัดจากกัญชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณรดา ตรึกตรอง, พัชรพล ไฝจู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญชาเป็นพืชที่ได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยได้มีการปลดล็อคกัญชา ออกจากกฎหมายยาเสพติด ซึ่งกัญชาได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพนานัปการ การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของกัญชาและนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ อาหาร และความงาม โดยสกัดหยาบด้วยตัวทำละลายเอทานอล และเฮกเซน โดยการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-ciocalteureagent และทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธีการทำลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช 2,2Diphenyl-1-picrylhydrazylradicalscavengingcapacity (DPPHassay) จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณฟีนอลิกรวมในกัญชาพบมากที่สุดในการสกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอล 86.78 mg GAE/g ในส่วนของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกัญชา พบว่าสารสกัดหยาบทุกชนิดมีฤทธ์ต้านอนุมูลอิสระ และพบว่าเฮกเซนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดมีค่า IC50 เท่ากับ 46.83