การพัฒนาแผ่นพลาสติกย่อยสลายได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราพร ภูมิบุตร, ณัชชา พโยหา, ภคพร ศรีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลินี สัจจะเขตต์, สิริณัฎฐ์ รักษาเคน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในอำเภอน้ำพองเป็นพื้นที่ทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการปลูกฝรั่ง ทำให้ฝรั่งที่ใช้ขายเหลือในปริมาณที่มาก ทำให้พ่อค้าแม่ค้านำฝรั่งที่เหลือไปทิ้งก่อให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นรวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค อีกทั้งในปัจจุบันพลาสติกเป็นหนึ่งปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงเกิดการรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติกในรูปแบบต่างๆ ทางเราจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากฝรั่งเหลือทิ้ง โดยการนำมาขึ้นแผ่นฟิล์มเพื่อห่ออาหารแทนการใช้พลาสติกเพื่อลดปริมาณพลาสติก