การพัฒนาสารเคลือบเพื่อยืดอายุฝรั่งและยับยั้งการหลั่งเอทิลีนร่วมกับป้องกันการเน่าเสียจากว่านหางจระเข้และใบหูเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราธร น้ำทอง, อภิสิทธิ์ เจริญสุข, ชนากานต์ วงษ์สุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ธร อินทศิริ, สาลินี สัจจะเขตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาสารเคลือบเพื่อยืดอายุฝรั่งและยับยั้งการหลั่งเอทิลีนร่วมกับป้องกันการเน่าเสียจากว่านหางจระเข้และใบหูเสือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาสารเคลือบยืดอายุฝรั่งจากว่านหางจระเข้และใบหูเสือ 2. ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบจากว่านหางจระเข้และใบหูเสือ โดยสกัดสารจากว่านหางจระเข้และใบหูเสือ โดยกำหนด 1.ชุดควบคุม 2. ชุดฝรั่งที่เคลือบด้วยสารสกัดว่านหางจระเข้ 3. ชุดฝรั่งที่เคลือบด้วยสารสกัดใบหูเสือ 4. ชุดฝรั่งที่เคลือบด้วยสารสกัดจากว่านหางจระเข้และใบหูเสือ นำมาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดที่ได้้โดย 1. สังเกตลักษณะภายนอกของฝรั่งประกอบด้วย ลักษณะผิวฝรั่ง ลักษณะของสีฝรั่งและการเกิดจุดดำ และการลดความแน่นเนื้อ 2. ทดสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดในฝรั่ง 3.การเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลและวิตามินซี