การทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นพรีไบโอติกของพอลิแซ็กคาไรด์ในสาหร่ายทะเลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริโภค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญะ นึกชม, ธนชาต บัวศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แนวทางในการจัดทำโครงงานนี่เป็นการศึกษาและพัฒนาเพื่อต่อยอด สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภค โดยแนวคิดที่สําคัญคือ การใช้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตในสาหร่ายซึ่งมีปริมาณที่สูงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับสารอาหารชนิดอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบในสาหร่าย มาศึกษาประสิทธิภาพและคุณสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์ในการเป็นพรีไบโอติก ทั้งนี้หากพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติก ซึ่งจะทำให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพอื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงต่อไปได้