การทดสอบประสิทธิภาพของกระดาษดูดซับเอทิลีนจากลำต้นข้าวโพดเพื่อชะลอการสุกของมะเขือเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนรดา ทองแก้ว, สุธิมา ด่างเกษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเน่าเสียของผลไม้ในระหว่างการขนส่งหรือการถือเป็นปัญหาที่ใหญ่ของเกษตรกร ซึ่งเกิดจากฮอร์โมนเอทิลีน(Ethylene)ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชที่เป็นแก๊สมีหน้าที่กระตุ้นพืชให้เกิดการสุกทำให้ผลไม้เกิดการเน่าเสีย โดยเฉพาะพืชบ่มสุก(Climacteric fruit) ส่วนใหญ่ผู้คนมักนิยมใช้วัตถุดูดซับเอทิลีนในรูปแบบซอง(Sachet) โดยจะนิยมใช้ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต เป็นตัวดูดซับ อย่างไรก็ตาม โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนสไม่สามารถนำไปรวมกับวัสดุสัมผัสกับอาหารได้ เนื่องจากมีสีม่วงที่เป็นพิษ จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ทีมพัฒนาได้พัฒนา(Activated Carbon)กระดาษดูดซับเอทิลีนจากลำต้นข้าวโพดโดยมีการผสมผงถ่านกัมมันต์(ที่มีคุณสมบัติดูดซับแก๊สแทนตัวดูดซับอย่างโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเพื่อใช้ในการดูดซับฮอร์โมนเอทิลีนจากพืชและผลไม้ที่บ่มสุก กระดาษดูดซับฮอร์โมนเอทิลีนจากลำต้นข้าวโพดจะช่วยลดปัญหาการเน่าเสียของผักและผลไม้ในการขนส่งหรือยืดระยะเวลาการสุกของผลไม้ออกไป