การทดสอบวินิจฉัยโรคฝีดาษลิงจากภาพถ่ายโดยหลักการเมตริกซ์เกิดร่วมและวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญพัฒน์ ผิวขำ, วชิรวิชญ์ สุดชาฎา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์อนันต์ โพธะกัน, มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้นำเสนอการทดสอบวินิจฉัยโรคฝีดาษลิงจากภาพถ่ายโดยหลักการเมตริกซ์เกิดร่วมและ

วิธีการทางปัญญาประดิษฐ์(Diagnosis of monkey pox from photographs by co-occurrence

matrix principles and artificial intelligence methods) โดยใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะเชิงสถิติ

ของเมตริกซ์เกิดร่วมระดับสีเทา (Gray Level Co-occurrence matrix : GLCM) และการประมวลผล

ภาพร่วมกับวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยระบุโรคฝีดาษลิงและรวมถึงโรคทางผิวหนังอื่นๆ

เพื่อที่จะสามารถจดจำและจัดจำแนกความแตกต่างของโรคฝีดาษลิงกับโรคทางผิวหนังอื่นๆอันได้แก่

โรคอีสุกอีใส และโรคหัด